Flour আটা, ময়দা ও সুজি

Basundhara Brown Atta 1kg()

৳. 42

Sobuj Sata Atta (Loose)-1 kg()

৳. 30

Bashundhara Suji(250gm)

৳. 15

Bashundhara Flour (Maida, Moyda)(1 kg)

৳. 48 ৳. 45

Bashundhara Atta(1 kg)

৳. 36 ৳. 35

ACI Atta(1 kg)

৳. 35 ৳. 32

Basundhara Brown Atta 1kg()

৳. 42

Sobuj Sata Atta (Loose)-1 kg()

৳. 30

Bashundhara Suji(250gm)

৳. 15

Bashundhara Flour (Maida, Moyda)(1 kg)

৳. 48 ৳. 45

Bashundhara Atta(1 kg)

৳. 36 ৳. 35

ACI Atta(1 kg)

৳. 35 ৳. 32